Logo Valmesa - Societat de Taxacions
Certificat AENOR en totes les delegacions Qualitat en valoració
Informació | Certificat de Qualitat | Codis de conducta | Presentacions (PDF) | Vídeo (50 Mb)
Immobles | Terrenys/Projectes | Rústiques i agropecuàries | Infra/Supraestructures | Patrimoni | Actius | Empreses | Mercantils | Judicials
Sol•licituds | Pagaments | Sondeigs | Validar Taxació
Legislació | Informes del sector | Enllaços | Documentació desenvolupada per Valmesa
Sol•licituds | Pagaments
Web en español Web en valencià Web en català Gure webgunea euskaraz A nosa web en galego English version Notre Web en français Unsere Webseite in Deutsch Nosa web en Portugues

Informació general

Compliment del RD. 775/1997

Compliment RD 775/1997, de 30 de maig.

El Reial decret 775/1997, de 30 de maig, recull al CAPÍTOL I, Article 3, Punt 1, els requisits pertinents per obtenir i conservar l’Homologació del Banc d’Espanya de les Societats de Taxació. Els requisits aplicables al nostre cas es detallen a continuació:

a) Cal revestir la forma de Societat Anònima de fundació simultània domiciliada en territori nacional.

ES COMPLEIX

b) Cal disposar d’un capital mínim de 50.000.000 pessetes íntegrament desembossat. Aquest capital ha d’estar representat en accions nominatives.

ES COMPLEIX. El nostre capital social ascendeix a la quantitat de 600.000 Euros (al canvi serien 99.831.600 ptes.), totalment desembossat.

c) Cal limitar en els estatuts l’objecte social a la valoració de tot tipus de béns, empreses o patrimonis.

ES COMPLEIX . (vegeu estatuts)

d) Cal disposar d’un nombre mínim de deu professionals, tres dels quals, com a mínim, han de ser professionals vinculats.

ES COMPLEIX. Actualment, disposem d’un total aproximat de 402 taxadors/col•laboradors habituals lligats mitjançant contracte mercantil i 41 tècnics taxadors/supervisors en plantilla vinculats per contracte laboral i alta al Règim General de la Seguretat Social.

e) Cal disposar d’una organització amb els mitjans tècnics i personals, i els mecanismes de control intern necessaris per assegurar tant un coneixement adient de la situació i les condicions del mercat immobiliari en què han d’ operar, com el compliment uniforme de les normes de valoració aplicables i de les obligacions i incompatibilitats que estableix aquest Reial decret..

ES COMPLEIX. Es garanteix l’homogeneïtat i fidelitat dels processos a què fa referència el precepte anterior a través de l’esquema jeràrquic i de comandament relacionat amb l’apartat 5, així com mitjançant nombrosos i estrictes controls de qualitat intermedis , tant en assumptes tècnics com administratius i comptables..

f) Cal tenir assegurada enfront de tercers la responsabilitat civil que pugui derivar-se de la vostra activitat de taxació mitjançant una pòlissa d’assegurances subscrita amb una entitat asseguradora habilitada legalment per operar en l’assegurança de responsabilitat civil, per un import no inferior a 100.000.000 pessetes, més el 0,50 per 1000 del valor dels béns taxats en l’exercici immediatament anterior, fins assolir la xifra màxima de 400.000.000 pessetes.

ES COMPLEIX. La nostra pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil cobreix fins a un límit màxim d’indemnització per sinistre de 3.000.000 € .

g) Cal disposar d’un Consell d’Administració format per no menys de tres membres. Tots ells seran persones de reconeguda honorabilitat comercial i professional i, almenys els qui exerceixin funcions executives, hauran de posseir coneixements i experiència adients a l’exercici professional.

ES COMPLEIX . Actualment el Consell d’Administració està format pels següents accionistes:

* D. Fernando Reverte Lledó.
* D. Fernando Reverte Sánchez.
* D. Alfonso Nieto López.

Tots ells estan perfectament capacitats i habilitats legalment per exercir les seves funcions de conformitat amb el que disposen els Punts 2 i 3 de l’esmentat Reial decret. Des de la fundació de la Societat, tots ells són presents al Consell, fet que n’acredita la dilata experiència en el sector.

Valmesa logo vertical Política de privacitat | Poseu-vos en contacte amb nosaltres | Telèfon 902 420 200 | © 2005 Valmesa. Queden reservats tots els drets.

Homologada pel Banc d’Espanya, inscrita com a Societat de Taxacions amb núm. 4.350 i data de 31/10/1988