DADES D’IDENTIFICACIÓ DE VALORACIONES MEDITERRÁNEO, S.A.

 • Denominació social; VALORACIONES MEDITERRÁNEO S.A.
 • CIF A-03319530.
 • Dades Registrals; Inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant, al Tom 962, Llibre 420, Sec. 3a, Foli 88, Fulla 9528.
 • Dades d’Inscripció en el Registre de Societats de Taxació del Banc d’Espanya, inscrita amb el núm. 4350 amb data 31 d’octubre de 1998.
 • Direcció; Urb. Barrina Nord núm. 36, Edifici Valmesa, 03502, Benidorm, Alacant.
 • Contacte; atenció.cliente@valmesa.com o en el telèfon 900.420.200.

La contractació del Servei de taxació online ofert a través del website www.valmesa.com, requereix l’acceptació de les Condicions Generals de Contractació recollides en el present document, que el Client reconeix haver llegit amb caràcter previ a la formalització del contracte per mitjans electrònics.

Les presents Condicions de contractació podran ser actualitzades i/o modificades per Valoracions Mediterrani, S.A. (d’ara endavant «VALMESA») en qualsevol moment i quan ho estimi oportú, no obstant això si de la modificació i/o actualització de les mateixes es poguessin derivar canvis en la relació contractual amb el client, VALMESA mantindrà les condicions que estiguessin vigents en el moment en què es va formalitzar el contracte.

Per això es recomana al CLIENT que llegeixi les Condicions de Contractació abans de contractar el servei.

 

OBJECTE.

L’objecte del contracte actual de Condicions Generals de Contractació, és regular la relació existent entre VALMESA i el CLIENT, des del moment en què aquest atorga el seu consentiment en acceptar la casella “PAGAR” en el procés de contractació. Abans de l’acceptació per part del CLIENT, es posarà a disposició els diferents textos legals, això és, Condicions Generals de Venda, Avís Legal, Política de Privacitat i Política de Cookies.

 

DEFINICIÓ DE CLIENT.

Es considera CLIENT a la persona física o jurídica, amb capacitat legal per a contractar conforme a la legislació aplicable, i que es donin d’alta en el lloc web a través dels diferents formularis publicats a aquest efecte, i que sol·liciti una prestació de serveis.

La contractació dels serveis i la facilitació de dades personals a través de la web, requereixen ser major d’edat, conforme a la legislació espanyola i disposar de capacitat legal necessària per a contractar per si mateix els serveis oferts en el lloc web.

Tots els serveis es presten al client a la seva condició de destinatari o usuari final d’aquest, quedant per tant, estrictament prohibida la comercialització o revenda del servei, així com també la cessió del contracte sense l’autorització expressa de VALMESA.

 

DEFINICIÓ DELS SERVEIS.

VALMESA, ofereix als seus clients la possibilitat de contractar la realització d’un informe de taxació íntegrament a través del lloc web, gestionant a aquest efecte la seva contractació, pagament i lliurament de l’informe, en relació amb els següents serveis (entre altres):

 • TAXACIÓ D’IMMOBLES, SOLARS, TERRENYS I FINQUES RÚSTIQUES.
 • VALORACIÓ D’EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES: HOTELS, FARMÀCIES, GASOLINERES, ETC.
 • VALORACIÓ D’EMPRESES.
 • VALORACIÓ D’EMBARCACIONS.
 • VALORACIÓ DE VEHICLES I ALTRES BÉNS MOBLES.
 • TAXACIÓ DE JOIES. VALORACIÓ D’ANTIGUITATS O OBRES D’ART.
 • VALORACIÓ DE MAQUINÀRIA.
 • CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

Tots els serveis anteriorment descrits es presten per a béns mobles i immobles radicats en territori Español, Àfrica, Europa, Amèrica Llatina i els EUA

 

• Taxació d’immobles.

Els serveis de taxació d’immobles són realitzats per VALMESA de conformitat amb la normativa vigent a cada moment, sobre valoració de béns immobles i de determinats drets per a unes certes finalitats financeres, avui Ordre ECO/805/2003 de 27 de març i legislació complementària.

Els informes s’elaboraran a partir de la visita a l’immoble, en la qual es comprovaran les seves característiques. A més es comprovarà si l’immoble compleix amb les previsions contingudes en la normativa, inscripció registral i cadastral, o si existeix alguna altra restricció derivada d’algun règim de protecció pública, o normativa municipal, autonòmica o general.

Així mateix, es tindran en compte, l’estat d’ocupació, els drets reals que gravin l’immoble, això sempre que els mateixos puguin ser comprovats pel tècnic en la inspecció de l’immoble, es trobin inscrits en el Registre de la Propietat, o hagin estat comunicats pel client.

En la taxació realitzada no es tindran en compte aquelles càrregues que gravin l’immoble, com ara, hipoteques, embargaments, afeccions fiscals. Etc…

Els informes constaran de:

 Informe de Taxació, en el qual constarà el propòsit i l’abast de l’estudi, en l’es descriuran i analitzaran l’immoble objecte de valoració, les diferents unitats que el componen i s’exposaran els mètodes de valoració i s’argumentaran les conclusions i condicionants al valor ressenyat, el mateix es completarà amb annexos contenint la informació complementària que es consideri pertinent a les conclusions de valor.

• Certificat de Taxació, en el qual s’efectuarà una sintetització de l’informe anterior, s’identificarà l’immoble valorat, descriurà la naturalesa i extensió dels treballs i comprovacions realitzades, els criteris de valoració emprats pel tècnic competent, els mètodes de càlcul adoptats i presentarà les conclusions de valor aconseguides.

Per al cas en el qual no s’hagués pogut disposar dels documents necessaris de l’immoble per a realitzar la taxació, o no s’haguessin pogut verificar algunes característiques rellevants per a la valoració d’aquest, podrà condicionar-se o advertir-se en l’informe de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de l’Ordre ECO 805/2003.

• Documentació necessària per a la valoració.

 • Escriptura de Propietat o Nota Simple del Registre de la Propietat.
 • Referència cadastral de l’immoble.
 • Pla de l’Immoble (no és obligatori).

• Certificats Energètics.

El procediment a seguir per a aconseguir un certificat d’eficiència energètica ve previst en el Reial decret 235/2013 de 5 d’abril pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

En el seu article 2 s’estableix l’àmbit d’aplicació d’aquest, entre els quals s’inclouen, edificis de nova construcció, immobles existents que es lloguin o venguin així com determinats edificis o parts ocupats per una autoritat pública freqüentats pels ciutadans.

El certificat d’eficiència energètica és un document emès per un tècnic que està en possessió d’alguna de les titulacions acadèmiques i professionals que habiliten per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució d’obres d’edificació o per a la realització de projectes de les seves instal·lacions tèrmiques.

• Taxació de Solars, terrenys i finques rústiques; Valoració d’hotels, farmàcies i altres explotacions econòmiques; Valoració d’empreses; Valoració d’embarcacions; Taxació de joies; Valoració d’antiguitats o obres d’art; Valoració de vehicles o altres béns mobles i Valoració de maquinària.

Per a poder realitzar la taxació i valoració dels béns mobles i immobles descrits en aquest apartat, la documentació a sol·licitar per VALMESA al Client dependrà en cada cas concret pel que una vegada contractat el servei, i ateses les particularitats de l’encàrrec, s’informarà el client de la documentació necessària per a fer la taxació o valoració.

 

PROCÉS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI.

• Com realitzar l’encàrrec.

La petició d’inici del servei començarà quan el client completi algun dels formularis habilitats en el lloc web en funció del servei de taxació/valoració que desitgi contractar, i seguit d’això haurà de realitzar els següents passos:

1º.- Si el CLIENT no està registrat en el lloc web, haurà de realitzar-lo en aquest moment. Si per contra ja està registrat, haurà d’introduir el seu cognom i la seva contrasenya, i se li dirigirà de nou al formulari de compra.

2º.- Seguit d’això el Client haurà de seleccionar la forma de pagament a triar, i acceptar la Política de Privacitat.

3º.- Una vegada realitzat tot l’anterior, fer clic a “PAGAR”.

4º.- El CLIENT haurà de realitzar el pagament, si el pagament és autoritzat el CLIENT veurà la confirmació de la seva compra i automàticament li enviarem un email a l’adreça de correu electrònic facilitat amb la mateixa informació que podrà recuperar quan ho necessiti.

5º. En aquest moment el CLIENT quedarà registrat i l’encàrrec començarà a tramitar-se per part de VALMESA.

 

Dret de VALMESA de no acceptar o cancel·lar la prestació del servei.

VALMESA podrà rebutjar, cancel·lar o no acceptar una comanda ja confirmada en els següents suposats. Això es notificarà per correu electrònic abans de qualsevol acció, per a tractar de resoldre la incidència i retornar qualsevol pagament realitzat:

 • La seva informació de pagament és incorrecta o no verificable;
 • La seva comanda pot haver estat efectuat amb finalitats fraudulents, o en relació amb un delicte o una altra activitat il·legal;
 • S’ha produït un error involuntari en la ecommerce, per exemple un error de pagament, etc.;
 • Hi ha raons que indiquen que el Client és menor d’edat (menys de 18 anys);
 • No es va poder lliurar la comanda en la direcció proporcionada per Vostè

 

LLIURAMENT DE L’INFORME DE TAXACIÓ.

Els terminis de lliurament dels informes de taxació, variessin segons els necessitats i tipologies de ben seleccionades pel Client en contractar el Servei. En el cas d’habitatges, si se selecciona l’opció urgent, el termini de lliurament de l’informe serà de 4 dies a comptar donis que és realitzi la visita per part del tècnic competent de Valmesa i és compti amb tota la documentació necessària per a fer el treball. Si el Client indica que la sol·licitud de taxació no te el caràcter d’urgent, el termini de lliurament serà de 7 dies a comptar donis que és produeixi la visita i és disposi de tota la documentació per part Valmesa.

No obstant l’anterior, els terminis de lliurament abans descrits poden sofrir modificacions quan les circumstàncies de l’encàrrec o altres externes així ho requereixin, i en aquest cas, s’informarà el Client com més aviat millor i se li facilitarà un termini estimat de lliurament.

 

FORMA DE PAGAMENT.

Vostè pot triar qualsevol dels següents mètodes de pagament:

 • Mitjançant targeta de crèdit o dèbit; a través d’aquesta manera de pagament vostè facilita el núm. de targeta, la data de caducitat i el CCV, aquestes dades són encriptats i manats al TPV del banc.
 • Mitjançant el sistema PayPal; Perquè el client pugui utilitzar aquest sistema és necessari que disposi d’un compte PayPal (més informació en www.paypal.es).

 

ABAST I LIMITACIONS DE L’INFORME DE TAXACIÓ.

Els informes de taxació emesos no tenen l’abast d’una Auditoria o procés de «Due Diligence» («Diligència Deguda») tècnica, fiscal, legal o urbanística. En conseqüència, s’adverteix de l’abast limitat d’algunes de les comprovacions que es realitzen per a la seva elaboració.

 

RESPONSABILITAT.

VALMESA, no assumeix cap responsabilitat enfront de tercers diferents del Client que hagi realitzat l’encàrrec i que utilitzin l’informe de taxació.

Les taxacions només podran ser utilitzades pel client per a la finalitat per a la qual haguessin estat sol·licitades. VALMESA no respondrà enfront del client per perjudicis causats per l’ús de l’informe de taxació per a una finalitat diferent recollida en l’informe.

L’Abast limitat d’un informe de taxació en els termes exposats en l’apartat 8 anterior determina els límits de la responsabilitat assumida per Valmesa.

 

FACTURA.

D’acord amb el que es disposa en l’article 164 .1 apartat 3r i punt 2, de la Llei 37/1992 de 28 de desembre, Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit, el Client atorga el seu consentiment perquè Valmesa emeti a nom d’aquest la factura corresponent en format electrònic, així com que la mateixa li pugui ser remesa al correu electrònic facilitat en el moment de la formalització del contracte amb Valmesa.

El Client podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment exprés a rebre la factura en suport electrònic. Per això haurà de dirigir el correu electrònic a la següent adreça; atenció.cliente@valmesa.com en el qual s’identificarà amb les dades amb els quals hagués contractat el servei, i indicarà les dades amb els quals hagués contractat el servei, assenyalant el seu interès a rebre la factura en suport paper.

Per al cas en què el client desitgi comunicar alguna incidència, comentari o efectuar alguna reclamació podrà efectuar-ho mitjançant enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: atenció.cliente@valmesa.com.

 

VIGÈNCIA I DURADA.

El contracte entrarà en vigor i farà efecte des del moment en què es produeixi l’acceptació pel Client i hagi abonat el servei. El contracte tindrà una durada definida, que vindrà delimitada per la recepció pel Client del resultat del servei contractat.

 

DESISTIMENT.

El CLIENT podrà desistir del contracte en el termini de 14 dies, a comptar des de l’endemà al de la celebració d’aquest, de conformitat amb l’article 104 apartat a) i sense necessitat de justificar les causes del seu desistiment.

A fi de que pugui exercitar el seu dret, i sempre dins del termini establert en el paràgraf anterior, tret que el servei ja hagués estat completament executat, el CLIENT podrà utilitzar el model de formulari que des de VALMESA es posa a la seva disposició, o bé realitzar una manifestació inequívoca que deixi constància de la seva voluntat de desistir del contracte.

VALMESA informa de manera expressa al CLIENT, que en tractar-se d’una prestació de serveis, que a més ha estat elaborat a partir d’especificacions particulars del client, i de conformitat amb el que es disposa en l’Article 103.1 del Text Refós per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, no procedirà aquest dret de desistiment si el servei ha estat completament executat.

Per tant, l’acceptació de les presents condicions implica el consentiment exprés del client, per a donar principi immediatament a la prestació dels serveis sol·licitats, i determinen que el client coneix i accepta que quan hagi acabat el servei, fins i tot estant dins del termini de 14 dies, no podrà desistir del contracte.

No obstant l’anterior, si el servei ja s’hagués iniciat i el Client dins del termini d’exercici del seu dret de desistiment decideix exercir-lo, Valmesa cobrarà l’import corresponent a la visita que pogués haver realitzat ja el seu tècnic competent, o altres despeses o tràmits ja incorreguts i quantificables, que variaran en funció del servei que hagi estat contractat, tot això destinat a cobrir despeses d’administració, (generació i anul·lació d’encàrrecs i gestions per a la devolució d’honoraris).

 

CONFIDENCIALITAT.

VALMESA se compromete a tratar toda la información a la que tenga acceso con motivo de la prestación de los servicios contratados, serán tratados con la máxima confidencialidad, y en todo caso de acuerdo con nuestra Política de Privacidad que puede consultar aquí.

 

POLÍTICA DE SEGURETAT.

VALORACIONES MEDITERRANEO, S. a., garanteix la seguretat de totes les comunicacions amb els seus clients. Totes les operacions de dades es realitzaran en un servidor segur basat en l’estàndard de seguretat SSL que mitjançant un sistema d’encriptació, impossibilita l’accés a les dades enfront d’intents de violació per tercers.

 

FUR I LLEI APLICABLE.

Les compres realitzades a través del Lloc web de VALMESA i sota aquestes Condicions de venda estan subjectes a la legislació espanyola.

Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l’aplicació o interpretació de les Condicions de venda, així com els contractes que incorpora, els tribunals competents seran els del lloc de residència del consumidor a Espanya.