En cumprimento co deber de información xeral recollido no artigo 10 da Lei 34/2002 de 11 de Julio de Servizos da sociedade da información e o Comercio Electrónico, vimos facilitar os seguintes datos identificativos.

1. QUEN É O TITULAR DA WEB SITE.

Este portal web é titularidade de VALORACIÓNS MEDITERRANEO S.A. (en diante VALMESA), con C.I.F número A 03319530 e con domicilio social en Urb. Barrina Norte 36 Edf. Valmesa, Benidorm 03502 e rexistrada no Rexistro Mercantil de Alacante, Tomo 962, Libro 420, Sec. 3ª, Folio 88, Folla 9528. Homologada polo Banco de España, inscrita como Sociedade de Taxación co nº 4350 con data 31.10.98 Poderá contactar coa mesma a través do correo electrónico; atencion.cliente@valmesa.es e no teléfono 900.420.200.

2. FINALIDADE DO SITIO WEB.

As presentes condicións Xerais de Uso do Sitio web www.valmesa.com, que VALMESA pon á disposición das persoas que accedan ao seu Sitio web, co fin de proporcionarlles información sobre os produtos e servizos propios e facilitarlles o acceso aos mesmos.

Para contactar con VALMESA pode utilizar a dirección postal arriba indicada así como a dirección de correo electrónico atencion.cliente@valmesa.es ou no teléfono 900.420.200.

3. ACEPTACIÓN DO USUARIO.

A utilización da web outórgalle a condición de usuario da mesma (en diante o “Usuario”), o que implica que o USUARIO, acepta de maneira total e sen ningunha reserva todas e cada unha das disposicións que están incluídas neste “Aviso Legal” que se atope publicado na web no momento no que o USUARIO accede á mesma.

Por tanto, debido a que este “Aviso Legal” pode sufrir modificacións, será o USUARIO o que deba ler con detemento o mesmo, cada vez que utilice a web.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS.

O Usuario pode ter acceso a toda a información relativa ao tratamento de datos que realiza VALMESA, si accede á nosa Política de Privacidade picando aquí.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

De acordo con o disposto nos artigos 17 a 21 da Lei de Propiedade Intelectual, prohíbese expresamente a copia, reprodución, distribución, modificación, transformación, comunicación pública, descarga, xeración ou calquera outra actividade análoga de obras derivadas dos contidos da páxina sen a previa autorización do titular dos mesmos ou cando se atope legalmente permitido.

Usuario coñece e acepta que a web e os contidos da mesma, entre os que se inclúen de maneira exhaustiva, pero non limitada, o código fonte, as ilustracións, deseños, iconas, gráficos, fotografías, imaxes e calquera outro elemento que forme parte da mesma atópanse protexidos pola normativa vixente en materia de propiedade intelectual.

De acordo con o disposto nos artigos 17 a 21 do acceso á web, non supón a adquisición por parte dos Usuarios de dereitos de propiedade que nela se conteñen.

Queda estritamente prohibido a utilización de todos os elementos obxecto de propiedade industrial e intelectual con fins comerciais así como a súa distribución, modificación, alteración ou descompilación.

A infracción de calquera dos citados dereitos pode constituír unha vulneración das presentes disposicións, así como un delito castigado de acordo con os artigos 270 e seguintes do Código Penal.

6. USO DA WEB E RESPONSABILIDADE.

O Usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos conforme ao establecido nas condicións de uso do mesmo, e respectando a lexislación vixente, os principios da boa fe e os usos xeralmente aceptados así como a orde pública.

Tanto o acceso á web como a utilización dos servizos e o contido de leste, serán de exclusiva responsabilidade de quen os realice. VALMESA resérvase o dereito de denegar o acceso a este sitio web en calquera momento e sen aviso previo ao Usuario que incumpra o presente Aviso Legal.

Queda totalmente prohibido, o uso da web con fins ilícitos ou lesivos que de calquera forman poidan danar os intereses de VALMESA, ou que poidan impedir o normal funcionamento do sitio web.

7. EXCLUSIÓN DE GARANTIAS E RESPONSABILIDADES.

VALMESA non se fai responsable da veracidade, exactitude e calidade do presente Sitio web, os seus servizos, información e materiais. Estes servizos, información e materiais son presentados “tal cal” e son accesibles sen garantías de ningunha clase.

VALMESA non outorga ningunha garantía nin se fai responsable en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen derivar de:

  • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web ou dos seus servizos e contidos
  • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este aviso legal;
  • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos;
  • Dos danos que puidesen derivarse do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

8. LIGAZÓNS EXTERNAS Ou LINKS.

O presente sito web pode incluír “links” ou ligazóns cara a páxinas web e contidos situados fóra de https://www.valmesa.com/es/ , os cales son propiedade de terceiros.

Atendendo a que estas ligazóns son alleos a VALMESA esta en ningún caso será responsable dos contidos das referidas páxinas web nin da súa política de protección de datos persoais.

VALMESA recomenda ao Usuario ler detidamente a política de privacidade e aviso legal destes sitios.

9. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN.

No caso de que xurdan problemas ou conflitos de interpretación en relación cos termos e condicións que figuran no presente Aviso Legal, así como calquera outra que estea relacionada cos servizos e produtos que ofrece a presente web site, VALMESA e o Usuario acordan que a lexislación aplicable será a española e someteranse aos Xulgados e Tribunais de Alacante.