INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLEVALORACIONES MEDITERRÁNEO S.A. CIF A03319530
FINALIDADE
 • Xestionar a túa relación connosco e prestarche os nosos servizos e produtos. 
 • Xestionar o envío de información e prospección comercial.
 • Detección, prevención e loita contra a fraude. 
 • Garantir a aplicación da legalidade vixente.
LEXITIMACIÓNConsentimento do interesado e execución do contrato
DESTINATARIOSEncargados e subencargados de tratamento de datos. Cesións a terceiros por imperativo legal.
DEREITOSAcceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se detalla na segunda capa de información

 

VALORACIONES MEDITERRÁNEO S.A. (en diante VALMESA) adaptou a súa Política de Privacidade ao REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016, Regulamento xeral de protección de datos, e á Lei 3/2018 do 5 de decembro de Protección de Datos de Persoais e garantía dos Dereitos Dixitais, comprometéndose a asegurar que a túa información persoal atópese protexida e non se use de forma indebida.

VALMESA está moi comprometida co cumprimento normativo, e en especial coa protección dos dereitos de carácter persoal, por iso, e para que teñas unha información máis transparente e clara sobre como procesamos os teus datos persoais, neste documento explicámosche quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais, con que finalidade vaise a tratar a túa información persoal, a base legal sobre a cal traballamos para o tratamento, durante canto tempo conservaremos os teus datos persoais, a quen podemos comunicar a túa información persoal, como a solicitamos, por que a solicitamos, como a utilizamos, os dereitos que che asisten e tamén se explican os procesos que dispuxemos para protexer a túa privacidade.

Ao facilitarnos a túa información persoal e utilizar os nosos sitios web, entendemos que liches e comprendiches os termos relacionados coa información de protección de datos de carácter persoal que se expoñen. En VALMESA asumimos a responsabilidade de cumprir coa lexislación vixente en materia de protección de datos nacional e europea, e temos o obxectivo de tratar os teus datos de maneira lícita, leal e transparente.

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

Segundo o RGPD, o RESPONSABLE DO TRATAMENTO, é a persoa física ou xurídica que, só ou xunto con outros, determine os fins e medios do tratamento.

No noso caso, VALMESA, con CIF A03319530 e domicilio en Rúa Urb. Barrina Norte 36 Edf. Valmesa, Benidorm 03502 e rexistrada no Rexistro Mercantil de Alacante, Tomo 962, Libro 420, Sec. 3ª, Folio 88, Folla 9528. Homologada polo Banco de España, inscrita como Sociedade de Taxación co nº 4350 con data 31.10.98

Como obtemos os teus datos persoais?

En VALMESA tratamos aqueles datos de carácter persoal que nos facilitaches directamente, ao encher algún dos distintos formularios situados na nosa web, en concreto, nos apartados “Contacto”, “Quero saber canto custa a miña vivenda”,
“Quero saber canto custa un terreo”, “Quero valorar unha xoia”, “ Quero valorar
unha maquinaria”; “Quero saber canto vale o meu hotel”; “Quero saber canto vale o meu
barco”; “Quero saber canto vale o meu vehículo”; “Quero valorar unha antigüidade ou obra
de arte”; “Quero saber canto vale a miña empresa”; “Necesito un certificado enerxético”
e “Quero saber canto vale unha avioneta”.

Para VALMESA, a protección do menor é unha prioridade, e por iso, informamos que esta páxina web, as aplicacións e os produtos que conteñen e que ofrece VALMESA aos seus usuarios non están dirixidos aos menores de idade.

Si es menor de idade, por favor non tentes rexistrarche como usuario do noso sitio web, aplicacións ou produtos. Si descubrimos que por erro habemos obtido información persoal dun menor, eliminaremos dita información canto antes.

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

VALMESA solicita os teus datos de carácter persoal para poder xestionar as túas solicitudes e ofrecerche os servizos e produtos que mellor se adapten aos teus gustos e intereses.

En función dos servizos, produtos ou solicitudes das que queiras gozar de cada momento, solicítanse uns datos persoais ou outros, en concreto:

 • Datos identificativos, por exemplo, nome, apelidos, datos de contacto, número de identificación fiscal, data e lugar de nacemento, nacionalidade, idade.
 • Datos económicos, tales como, contas bancarias, número de cartón de crédito, número de seguridade
 • Datos de xeolocalización, navegación e conexión, si por exemplo te conectas desde o teléfono.

En concreto VALMESA solicita os teus datos de carácter persoal coas seguintes finalidades;

 • Atender ás súas consultas, preguntas ou solicitudes realizadas a través das canles de atención ou comunicación identificados na páxina Web e poñerse en contacto con vostede para solucionalas.
 • Para xestionar o cumprimento, desenvolvemento e execución do contrato que realices connosco.
 • Para fins de mercadotecnia, entre os que se inclúen o envío de nosa newsletter, así como promocións, concursos e sorteos.
 • Para realizar estudos con fins analíticos e estatísticos, para poder coñecer mellor a forma en que os usuarios interactúan coa nosa páxina e así poder ofrecer un mellor servizo.
 • Xestionar a facturación a efectos de contabilidade.
 • Cumprir co marco legal vixente.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos persoais?

O tratamento dos seus datos persoais pode resultar necesario en ocasións para poder dar cumprimento a determinadas obrigacións legais así como para a xestión de calquera relación comercial que VALMESA poida ter con vostede.

Por tanto, a base legal para poder tratar os teus datos é o teu consentimento inequívoco, polo que deberás de aceptar a política de privacidade para poder gozar dos servizos e produtos que a páxina web ofrece.

Conservación dos datos persoais

VALMESA conservará Os teus datos persoais só durante o tempo que razoablemente necesitemos para ofrecerche o mellor servizo posible en relación coa finalidade para a cal foron solicitados.

Non obstante o anterior VALMESA terá dereito a conservalos e mantelos, baixo o debido bloqueo, durante o prazo necesario para cumprir coas obrigacións legais que correspondan, así como para a súa posta á disposición ante as Autoridades competentes nas distintas materias que sexan de aplicación.

Onde almacenamos os teus datos?

Os datos que recompilamos sobre tí almacénanse dentro do Espazo Económico Europeo («EEE»), aínda que tamén se poden transferir e tratar nun país fose do EEE. Calquera transferencia dos seus datos persoais será realizada de conformidade coas leis aplicables. Para transferencias fose do EEE, VALMESA utilizará Cláusulas Contractuais Tipo de protección de datos adoptadas pola Comisión Europea e o Escudo de Privacidade UE – EE.UU. como garantía daquelas transferencias realizadas a países que non contan cunha decisión de adecuación da Comisión Europea.

A quen comunicaremos os teus datos?

VALMESA non vende, aluga, cede nin intercambia os seus datos persoais con terceiras partes alleas á nosa empresa. Queremos gañarnos e manter a túa confianza, e creemos que isto é absolutamente básico para tal fin.

Con todo, para poder ofrecerche os nosos servizos necesitamos realizar colaboracións con outros profesionais, entre eles; 

 • provedores de servizos de hosting, 
 • Entidades financeiras.
 • Entidades de detección e prevención da fraude.
 • Provedores de mercadotecnia e publicidade.

En todo caso, a cesión dos teus datos realizarase cumprindo cos parámetros de seguridade necesaria e a legalidade vixente.

Fóra dos casos descritos anteriormente, os datos persoais que vostede facilite a VALMESA, non serán cedidos a terceiros, salvo que esteamos obrigados por unha disposición normativa.

Comunicacións comerciais

VALMESA no marco da súa actividade promocional, pode facilitarlle recursos para o rexistro ou subscrición a boletíns de noticias ou información comercial relacionada coa marca. O acceso aos estes recursos sempre estará suxeito ao seu consentimento expreso para poder remitilas.

Para o caso de que o autorizou, VALMESA enviaralle información sobre produtos ou servizos de acordo con os seus gustos, preferencias e intereses. Ademais para o caso de que o consentiu expresamente poderá recibir información relacionada con concursos ou sorteos, así como eventos ou actos corporativos próximos á súa localización.

En calquera caso, poderá revogar o seu consentimento a recibir comunicacións comerciais en calquera momento, ben a través da ligazón habilitada en cada unha das comunicacións, ou comunicando a súa vontade de revogar o consentimento a través do seguinte email: atencion.cliente@valmesa.es 

Confidencialidade e seguridade do tratamento

Para VALMESA os seus datos persoais son de suma importancia é por iso que se compromete a tratalos sempre coa maior confidencialidade e discreción, así como a implementar as medidas técnicas e organizativas que considere razoables e necesarias para garantir a seguridade dos mesmos.

Atendendo á preocupación que VALMESA ten pola seguridade dos seus datos persoais, garante que empregou todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a posible perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos facilitados polos usuarios.

Redes sociais

Na actualidade as redes sociais están integradas no día a día de moitos usuarios de internet, é por iso que VALMESA creou diversos perfís da marca nelas, en concreto en, FACEBOOK, TWITTER e LINKEDIN.

Os usuarios teñen a posibilidade de unirse a eses perfís que VALMESA ten nas distintas redes sociais. Con todo, deben de ter en conta que salvo aquelas accións para as que solicitemos os seus datos, por exemplo para accións de mercadotecnia ou promocións e concursos, os seus datos pertencen á rede social, por tanto VALMESA recomenda aos seus usuarios que lean detidamente as políticas de privacidade e condicións de uso das mesmas.

Cales son o teu dereitos respecto dos datos persoais?

Como consecuencia do tratamento dos teus datos persoais por parte de VALMESA, a lexislación vixente outórgalle unha serie de dereitos. A continuación VALMESA proporciónalle unha explicación resumida de cada dereito, para facilitarlle o seu exercicio:

 • Dereito de acceso:

Tes dereito a obter confirmación sobre si en VALMESA estamos a tratar datos persoais que lle conciernen, ou non. Tamén podes contactar con VALMESA que lle remitirá estes datos por email.

 • Dereito de rectificación:

Tes dereito a solicitar que se rectifiquen os teus datos persoais cando sexan inexactos ou que se completen cando sexan incompletos. Si estás rexistrado na nosa WEB, pode corrixilos vostede directamente mediante a modificación do perfil.

 • Dereito de supresión/dereito ao esquecemento:

Tes dereitos a obter sen dilación indebida, a supresión de calquera dato persoal teu tratado por VALMESA, cando entre outros motivos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron solicitados.

 • Dereito de limitación:

Dereito de limitación:

Tes dereito a solicitar a limitación do tratamento dos datos de carácter persoal, neste caso conservarémolos unicamente para o exercicio ou defensa de reclamacións.

 • Dereito á portabilidade:

Tes dereito a recibir os datos persoais nun formato estándar de uso común e lectura mecánica e a transmitilos a outro responsable cando o tratamento se base no consentimento ou nun contrato, e efectúese por medios automatizados.

 • Dereito de oposición:

Tes dereito a oporse ao tratamento dos teus datos persoais, en relación con calquera finalidade coa que tratemos os mesmos, e iso de acordo á política de privacidade aplicable.

 • Dereito a presentar unha reclamación:

Tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos.

Para o exercicio de calquera dos dereitos expostos anteriormente, vostede poderá dirixirse a VALMESA por algún das seguintes canles:

 • Correo postal, achegando fotocopia do seu D.N.I., pasaporte ou calquera outro documento identificativo, e petición en que se concrete a solicitude á seguinte dirección: Rúa Urb. Barrina Norte 36 Edf. Valmesa, Benidorm 03502
 • Correo electrónico á dirección atencion.cliente@valmesa.es coa seguinte información: nome e apelidos do interesado, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade, pasaporte ou calquera outro documento identificativo, e petición en que se concrete a solicitude.